Small Gauge Shell

 SGS50  SGS51  sgs60  sgs61  
SGS50 Sm Ga 2" Shell on DT, on 3 3/4" Square Bevel Walnut SGS51 Sm Ga 2" Shell on DT, on 2 3/4 x 3 3/4 Bevel Walnut SGS60 Sm Ga 2" on 3 3/4" Square Bevel Walnut SGS61 Sm Ga 2" on 2 3/4 x 3/4 Bevel Walnut SGS62 Key Chain
 SGS500  SGS501corrected  SGS502    
SGS500 Sm Ga 2" shell, small Key Chain target on DT, 6" Walnut Base SGS501 Sm Ga 2" Shell, Pen/Funnel, 6" Walnut Base SGS502 Sm Ga 2"Shell on DT, Crystal Globe on Walnut base